38334400 - 035 44100220 - 021

راهکارهای ما برای مراکز دانشگاه به چند بخش اصلی تقسیم می شود:

مراکز بزرگ دانشگاهی

مراکز کوچک دانشگاهی

سیستم اتوماسیون تغذیه 

رستوران آزاد

رستوران های مکمل