38334400 - 035 44100220 - 021

گواهینامه، عضویت و مجوزها 

شر​کت پدیده عصر فناوری

                                                                            

         پروانه کسب                   گواهینامه سازمان             گواهینامه شورای عالی                گواهینامه                               گواهینامه                                   گواهینامه                    گواهینامه امنیت

         وزارت صمت                 نظام صنفی رایانه ای              انفورماتیک ایران                  ارزش افزوده                         اتاق اصناف کشور                                سمتا                        نرم افزارها کیپاد