38334400 - 035 44100220 - 021

سامانه اتوماسیون حضور وغیاب

یکی از مهمترین دغدغه های هر سازمانی نظارات و مدیریت دقیق بر ساعات کاری کارکنان سازمان است. سامانه جامع اتوماسیون حضور و غیاب شرکت پدیده عصر فناوری به عنوان سامانه ای منعطف و چابک با قابلیت دسترسی آسان از همه جا، در همه وقت و برای همه این امکان را برای راهبران و کاربران ایجاد نموده است که کاربران از طریق وب نسبت به ثبت مرخصی و ماموریت و همچنین دریافت گزارشات متنوع خود اقدام نمایند و از سوی دیگر راهبران سیستم با ایجاد قوانین و احکام مختلف بهره وری سازمان خود را حداکثر ممکن افزایش دهند.

15,000,000 ریال قیمت


 
 
* تحت وب
* قابلیت دسترسی از همه جا برای همه برای همه وقت
* گزارشات متنوع
  تاریخ ثبت : 6 مرداد 1399
 58059