38334400 - 035 44100220 - 021
 

نصب، آموزش و راه اندازی سیستم

برای نصب و راه اندازی و آموزش سیستم با چند مورد از سوی خریدار ایجاد شود.
*تکمیل فرم اعلام آمادگی
*آماده سازی کامپیوتر مناسب
*معرفی نماینده جهت پیگیری امور و کسب آموزش های لازم
* ایجاد بستر شبکه
*برنامه زمانبندی
*تحویل سیستم

4,500,000 ریال قیمت


 
 
  تاریخ ثبت : 20 مهر 1400
 11904